Het verzekeringsrecht in Nederland

Inwoners van Nederland hebben het recht om verzekert te worden. Dit houdt in dat iedere inwoner recht heeft op een basiszorgverzekering. Als u een verzekering af heeft gesloten, heeft u recht op één of meerdere uitkeringen. Dit is mits u een premie betaalt. Bij het afsluiten van de verzekering is het verder niet duidelijk of er een uitkering gedaan moet worden en welk bedrag deze uitkering is. Daarnaast weet u bij het aangaan van deze verzekering niet hoe lang de premiebetaling zal duren. 

De soorten verzekeringen 

Verzekeringen worden onderverdeeld in twee verschillende categorieën. Dit is door de wet betaald. De categorieën waarin een verzekering kunnen vallen, zijn:

  • sommenverzekeringen
  • schadeverzekeringen

Wij geven u een korte uitleg tussen de verschillen van deze verzekeringen en welke verzekeringen onder welke categorie vallen. 

Sommenverzekeringen

Bij een sommenverzekering wordt er een bedrag vooraf uitgekeerd wanneer het voorval zich voordoet. Dit bedrag is vooraf besproken en vastgesteld. Dit soort verzekeringen worden afgesloten op het leven of de gezondheid van de desbetreffende persoon. Hierdoor zijn sommenverzekeringen bijna altijd een levensverzekering. Andere verzekeringen die onder deze categorie vallen, zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ongevallenverzekeringen. 
Een sommenverzekering wordt beëindigd wanneer de uitkering is verstrekt en de afgesproken datum is verlopen. De verzekeringnemer is daarnaast altijd gerechtigd om deze verzekeringen te beëindigen. 

Schadeverzekeringen

Onder de schadeverzekeringen vallen verzekeringen waarbij een verzekeringnemer beschermd wordt door middel van het indekken van een risico. Het vermogen wordt door deze verzekering beschermd. Schade, diefstal of andere schade aan derden kan ervoor zorgen dat het vermogen van iemand afneemt. Dit kan alleen wanneer iemand wettelijk aansprakelijk is. 
Een groot deel van de verzekeringen valt onder de schadeverzekeringen. Een aantal bekende voorbeelden van verzekeringen die onder de categorie schadeverzekeringen vallen, zijn:

  • aansprakelijkheidsverzekeringen
  • autoverzekeringen
  • inboedelverzekeringen
  • zorgverzekeringen
  • opstalverzekeringen
  • rechtsbijstandverzekeringen

Deze verzekeringen duren standaard maximaal één jaar. U kunt hierna zelf aangeven of u de verzekering wilt verlengen. Zorg er wel voor dat u dit ruim van tevoren aangeeft bij de desbetreffende verzekeraar. Stilzwijgende verlening van contracten worden sinds 2010 niet meer uitgevoerd. Het opzegtermijn voor een verzekering is meestal maximaal één maand. Let er wel op dat er in sommige momenten ook een dubbele handtekening van u verwacht wordt.